මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Nov 8, 2010

සයොනාරා......................

සයොනාරා......................
ඔබ ගිය නිසා කියාගෙන "සයොනාරා"..............
හිත හඩා වැටුණා..........
මගේ හීන බිදුණා...............
යලි එතැයි සිතමින් කියාගෙන "සයොනාරා"....................
.........මම බලා සිටියා.............
නිදි වරාගෙන..............දුක පුරොගෙන..................
ගෙවී යනතුරුම සකුරා වසන්තය...........
හිදියි මම.............
නෙත් තෙමාගෙන..............හිත රිදෝගෙන.........................
දුක් පුරාගෙන........නිදිවරාගෙන....................
මග හැරෙයි මට මල් වසන්තය..............
මං විදවන නිසා................... නුඹ නිසා................
සයොනාරා.........................

                                        

කරුණාකර ආපසු දෙන්න.................මගේ පෙම්බරාගෙ හිත...................

1 comment:

  1. මං විදවන නිසා................... නුඹ නිසා................

    ReplyDelete