මම

මන්දාරම් අඳුරට පෙම් බඳිනා පහන් වැටිය විලසේ.... හිරු රැස් දහරට ආල වඩන මං බිනර මලකි පොළවේ....... දිය මත පිහිනා රැලී හැඩ ගන්වන විලත් අහිමි විලසේ........ ‍ කිසිත් නොදැන මට මා අහිමිව ඇත නොලැබ පෙමක පහසේ.........

Jul 12, 2012

පුංචි පෙම් කතාව

පාට වලාවක ලියනා මගේ පුංචි  පෙම් කතාව
සමනලයෙකු අතේ අහිමි ඔබට එවන්නම්
සුවඳ පොඳක් මගේ තනියට මම අර ගන්නම්
ඔබේ සෙනහස ආපසු මා වෙත එවනවනම්

දුම්බර කඳු උඩින් වැටෙන සුන්දර සඳ කැන් අරගෙන
ඔබේ සුවඳ ගෙන  කලතා අඳුන් තනන්නම්
සුවඳ අඳුන් තවරා නෙත් පහන් කරන්නම්
සෙනෙහස ගෙන ඔබ ආයිත් මෙහි එනවානම්

දුක හිතෙනා මුදු සීතල හැන්දෑවරුවේ වැට ලග
කඳුලු පිරුණු නෙතඟින් මඟ බලා හිඳන්නම්
සුසුම් සුවඳ දැනෙනා ලෙස සින පුබුදන්නම්
සෙනෙහස  අරගෙන ඔබ මා වෙත එනවානම්

මුදු මඳනල සුවඳ රැගෙන එන සීතල  පවන් රොදේ
පාට වලපාකුළු අතරින් මම හිනැහෙන්නම්
ඔය ඇස් තුරුලට වී මම සිනහ සලන්නම්
සෙනෙහස අරගෙන ඔබේ මගේ  ලොවට වඩියි නම්


අහන්න නවතම තොරතුරු - 
www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව www.facebook.com/syndi.buzzradio
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය syndi.buzzradio.lk

4 comments: